Tomketiid

Neist it koarte berneprogramma alle ju00fbnen is der wykeins de langere, tydskrifteftige edysje fan Tomke, yn Tomketiid. Mei ferskes, rymkes en ferhaaltsjes
Tomketiid Tomketiid fan 22 oktober 2016 17:40

Tomketiid fan 22 oktober 2016 17:40

Neist it koarte berneprogramma alle jûnen is der wykeins de langere, tydskrifteftige edysje fan Tomke, yn Tomketiid. Mei ferskes, rymkes en ferhaaltsjes 

Tomketiid Tomketiid fan 1 april 2017 17:40

Tomketiid fan 1 april 2017 17:40

Neist it koarte berneprogramma alle jûnen is der wykeins de langere, tydskrifteftige edysje fan Tomke, yn Tomketiid. Mei ferskes, rymkes en ferhaaltsjes 

Tomketiid Tomketiid fan 8 april 2017 17:40

Tomketiid fan 8 april 2017 17:40

Kornelia hat in boatsje kocht. En hjoed sille Yana Yu en Tomke mei har te farren. Mar as se krekt fuort binne, hearre se wat. Soe dat. Mem nimt Marike, Pier en lytse Lys mei nei in grut pikni... Neist it koarte berneprogramma ... 

Tomketiid Tomketiid fan 25 maart 2017 17:40

Tomketiid fan 25 maart 2017 17:40

Kornelia sjocht dat it gers meand wurde moat. Se pakt de meanmasine út it hok en sil him starte. Mar dat wol net. Hy docht it net. Dan sjogge Tomke en Romke in trekker yn it lân en betinke in g... Neist it koarte berneprogram ... 

Tomketiid Tomketiid fan 18 maart 2017 17:40

Tomketiid fan 18 maart 2017 17:40

As Tomke, Romke en Kornelia sitte te iten rydt der ynienen in frjemde auto troch de strjitte. In sike-auto. Wêr soe dy hinne gean? Pier wol sa graach piknikke hjoed. Mem fynt it bêst mar hat ... Neist it koarte berneprogramm ... 

Tomketiid Tomketiid fan 11 maart 2017 17:40

Tomketiid fan 11 maart 2017 17:40

Kornelia hat Tomke en Romke meinommen nei de bernebuorkerij. Se jouwe de bisten in stikje bôle. As se by de ponnys komme, freget ien oft se der efkes opsitte wolle. Soe dat meie? Yn Fratsen m... Neist it koarte berneprogramma ... 

Tomketiid Tomketiid fan 4 maart 2017 17:40

Tomketiid fan 4 maart 2017 17:40

Tomke en Romke geane op syk nei it hûs fan Yana Yu. Tomke wit wol wêr 

Tomketiid Tomketiid fan 25 febrewaris 2017 17:40

Tomketiid fan 25 febrewaris 2017 17:40

Tomke, Romke en Kornelia sille mei de trein. Se geane in dei nei Snits. Dan komt der in man neist Romke sitten mei in tas en dy rûkt wol hiel lekker. Krekt bûten it doarp stiet in âld hûs. It... Neist it koarte berneprogra ... 

Tomketiid Tomketiid fan 18 febrewaris 2017 17:40

Tomketiid fan 18 febrewaris 2017 17:40

As Tomke en Romke de keamer ynkomme is de grutte bank fuort. Se begripe der neat fan. Soe der stellen wêze? Yn 

Tomketiid Tomketiid fan 11 febrewaris 2017 17:40

Tomketiid fan 11 febrewaris 2017 17:40

Kornelia hat in moaie ferrassing foar Tomke. Wat soe dat wêze? Gau rint Tomke mei nei it hok. Pier en Marike geane nei skoalle. Se dogge in spultsje. Se fleane fan lantearnepeal nei lantearn... Neist it koarte berneprogramma ... 

Tomketiid Tomketiid fan 4 febrewaris 2017 17:40

Tomketiid fan 4 febrewaris 2017 17:40

Yana Yu is te kuierjen mei har bernewein en bear. Se komt Tomke en Romke tsjin en freget oft dy efkes oppasse wolle. Dat wolle se wol, mar oft dat wol goed komt? Marike sil by Pier ite. Mar s... Neist it koarte berneprogramma ... 

Tomketiid Tomketiid fan 21 jannewaris 2017 17:40

Tomketiid fan 21 jannewaris 2017 17:40

Yn dizze 

Tomketiid Tomketiid fan 24 desimber 2016 17:35

Tomketiid fan 24 desimber 2016 17:35

Dit kear komme de folgjende saken foarby yn Tomketiid: rymke 

Tomketiid Tomketiid fan 17 desimber 2016 17:40

Tomketiid fan 17 desimber 2016 17:40

Dit kear komme de folgjende saken foarby yn Tomketiid: rymke 

Tomketiid Tomketiid fan 10 desimber 2016 17:40

Tomketiid fan 10 desimber 2016 17:40

Dit kear komme de folgjende saken foarby yn Tomketiid: rymke 

Tomketiid Tomketiid fan 3 desimber 2016 17:40

Tomketiid fan 3 desimber 2016 17:40

Rymke: de stoomboat Tomke en Romke lizze op 

Tomketiid Tomketiid fan 26 novimber 2016 17:40

Tomketiid fan 26 novimber 2016 17:40

Dit kear komme de folgjende saken foarby yn Tomketiid: rymke 

Tomketiid Tomketiid fan 19 novimber 2016 17:40

Tomketiid fan 19 novimber 2016 17:40

Dit kear komme de folgjende saken yn Tomketiid oan 'e oarder: rymke 

Tomketiid Tomketiid fan 12 novimber 2016 17:40

Tomketiid fan 12 novimber 2016 17:40

Tomke fytst lekker op syn fytske mar krijt dan in lekke bân. De fytsmakker makket de bân wer en Tomke stiet der op 

Tomketiid Tomketiid fan 29 oktober 2016 17:40

Tomketiid fan 29 oktober 2016 17:40

Tomke, Yana Yu en Romke helpe buorfrou om de boadskippen yn 

Tomketiid Tomketiid fan 15 oktober 2016 17:40

Tomketiid fan 15 oktober 2016 17:40

As Tomke by it pjutteboartersplak komt, stiet dér in oare juf. Hy sjocht raar, want juf Klaske is der net! In oare juf fynt Tomke mar neat, dat hy giet op ûndersyk út.... Yn it programma 

Tomketiid Tomketiid fan 8 oktober 2016 17:40

Tomketiid fan 8 oktober 2016 17:40

Tomke sit yn 'e bus. Se ha hjoed skoalreiske. By de bernebuorkerij meie se de geiten iten jaan, mar dan giet it mis! Yn it programma 'Wat tekenje ik